logo starpujcka 2

Telefon: 721 150 150 / E-mail: info@starpujcka.cz

Pravidla pro vyřizování stížností a reklamace zákazníků

1. Úvodní ustanovení

1. Zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru je společnost PRAŽSKÁREALITKA.CZ s.r.o., se sídlem Bělehradská 572/63,
Praha 2 Vinohrady, 120 00, IČ: 04785932, spisová značka: C 253585 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Zprostředkovatel“).
2. Zprostředkovatel je povinen poskytovat spotřebitelský úvěr s odbornou péčí, za podmínek
stanovených v obecně závazných právních předpisech, zejména pak zákonem č. 257/2016 Sb., o
spotřebitelském úvěru (dále jen „ZSÚ“).

2. Předmět reklamačního řádu

1. Předmětem reklamačního řádu je stanovit pravidla pro vyřizování stížností a reklamací zákazníků
či potenciálních zákazníků Zprostředkovatele.
2. Pro účely reklamačního řádu se zákazníkem rozumí osoba, která na základě zprostředkovatelské
činnosti Zprostředkovatele uzavřela s finanční institucí smlouvu, jejímž předmětem je finanční
služba (spotřebitelský úvěr).
3. Potenciálním zákazníkem se pro účely reklamačního řádu rozumí osoba, které je nabízena
finanční služba specifikovaná v článku 2.2., ale doposud nedošlo k uzavření smlouvy s finanční
institucí na základě zprostředkovatelské činnosti Zprostředkovatele.

3. Pojem reklamace a stížnosti

1. Reklamací se rozumí podání zákazníka adresované Zprostředkovateli, ve kterém uvádí, že mu ze
strany Zprostředkovatele byla poskytnuta zprostředkovatelská činnost v rozporu s obecně
závaznými právními předpisy a obsahující požadavek na vyjádření Zprostředkovatele, případně
nápravu vzniklého stavu.
2. Stížností se rozumí podání zákazníka nebo potenciálního zákazníka, ve kterém si stěžuje na
nepatřičné jednání osob, prostřednictvím kterých Zprostředkovatel vykonává svoji činnost.

4. Oprávněná osoba při podání reklamace či stížnosti

1. Reklamaci je oprávněn podat pouze zákazník.
2. Stížnost je oprávněn podat kromě zákazníka i potenciální zákazník Zprostředkovatele.
3. Reklamaci nebo stížnost je oprávněna podat také osoba, která jedná na základě plné moci za
zákazníka nebo potenciálního zákazníka Zprostředkovatele. Součástí reklamace nebo stížnosti
potom musí být plná moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, ze které vyplývá oprávnění
zmocněnce podat reklamaci nebo stížnost za zákazníka/potenciálního zákazníka.

5. Forma a náležitosti reklamace/stížnosti

1. Reklamace nebo stížnost musí mít písemnou formu.
2. Reklamace nebo stížnost musí být adresována Zprostředkovateli a obsahovat alespoň následující
údaje:

a. označení, že se jedná o reklamaci nebo stížnost;
b. identifikační údaje zákazníka nebo potenciálního zákazníka – jméno, příjmení, bydliště,
kontaktní adresu u fyzických osob a obchodní firmu (název), identifikační číslo, sídlo, kontaktní
adresu, jména a příjmení osob oprávněných zastupovat právnickou osobu u právnických osob;
c. předmět reklamace nebo stížnosti – vylíčení skutečností, na jejichž základě je reklamace nebo
stížnost podávána;
d. čeho se zákazník nebo potenciální zákazník domáhá;
e. datum a podpis zákazníka nebo potenciálního zákazníka, případně zmocněnce těchto osob.

3. Reklamace nebo stížnost musí být doručena Zprostředkovateli bez zbytečného odkladu po tom,
kdy nastala skutečnost, jíž se reklamace nebo stížnost týká, případně bez zbytečného odkladu po
tom, kdy se o této skutečnosti zákazník nebo potenciální zákazník dozvěděl.
4. Reklamace nebo stížnost může být podána i na osobním jednání se zástupcem Zprostředkovatele,
přičemž o této bude sepsán písemný záznam zástupcem Zprostředkovatele v rozsahu údajů
uvedených v článku 5.2.

6. Přijetí reklamace/stížnosti

1. Zprostředkovatel má povinnost bez zbytečného odkladu po doručení reklamace nebo stížnosti
přezkoumat, zda je reklamace nebo stížnost podána k tomu oprávněnou osobou a zda reklamace
nebo stížnost splňuje formu a náležitosti uvedené v článku 5.
2. V případě, že Zprostředkovatel zjistí rozpor s článkem 4 nebo článkem 5, případně pokud nebude
považovat reklamaci nebo stížnost za dostatečně jasnou a srozumitelnou, vyzve písemně osobu,
která reklamaci nebo stížnost podala, k doplnění nebo nápravě s tím, že v této výzvě bude
upozornění, že pokud nebude toto doplnění nebo náprava doručena Zprostředkovateli ve
stanovené lhůtě (lhůtu stanovuje Zprostředkovatel podle svého uvážení s tím, že minimálně musí
činit 14 dní) od doručení výzvy, je Zprostředkovatel oprávněn reklamaci nebo stížnost odmítnout.
3. V případě, že osoba, která reklamaci nebo stížnost podala, nevyhoví této výzvě a ve stanovené
lhůtě nedoručí Zprostředkovateli potřebné informace nebo doplnění, nebo v případě, že je rozpor
s článkem 4 nebo článkem 5 nenapravitelný, je Zprostředkovatel oprávněn reklamaci nebo
stížnost odmítnout. O odmítnutí reklamace nebo stížnosti bude osoba, která reklamaci nebo
stížnost podala, písemně vyrozuměna.
4. Pokud reklamace či stížnost netrpí žádnou z výše popsaných vad, Zprostředkovatel přistoupí
k vyřízení stížnosti nebo reklamace.
5. V případě, že se podaná reklamace nebo stížnost bude vztahovat k činnosti finanční instituce,
která poskytuje zákazníkovi finanční službu (dále jen „Finanční instituce“), Zprostředkovatel
zajistí její neprodlené předání Finanční instituci a informuje zákazníka či potenciálního zákazníka
o tom, že příslušnou k vyřízení této reklamace nebo stížnosti je Finanční instituce. Podmínky
a náležitosti vyřizování reklamací a stížností u Finanční instituce stanovuje reklamační řád
příslušné Finanční instituce.

7. Vyřízení reklamace/stížnosti

1. Zprostředkovatel rozhodne o stížnosti nebo reklamaci jedním z následujících způsobů:

a. v případě, že na straně Zprostředkovatele skutečně došlo k porušení obecně závazných právních
předpisů způsobem, který zákazník nebo potenciální zákazník tvrdí, je povinen reklamaci či
stížnosti plně vyhovět a uznat vše, čeho se zákazník nebo potenciální zákazník domáhá, nebo
b. v případě, že na straně Zprostředkovatele skutečně došlo k porušení obecně závazných právních
předpisů, avšak ne v celém rozsahu, který zákazník nebo potenciální zákazník tvrdí, je povinen
reklamaci či stížnost z části uznat a z části zamítnout; zákazníkovi nebo potenciálnímu
zákazníkovi potom přizná jen tu část jeho požadavku, která koresponduje s tímto porušením, nebo
c. v případě, že na straně Zprostředkovatele nedošlo k žádnému porušení obecně závazných
právních předpisů, které zákazník nebo potenciální zákazník tvrdí, je povinen reklamaci či
stížnost zamítnout jako neopodstatněnou.

2. Zprostředkovatel je povinen vyřídit reklamaci nebo stížnost zákazníka/potenciálního zákazníka
nejpozději do 30 dnů ode dne jejího obdržení a v této lhůtě odeslat zákazníkovi písemné
vyjádření. Do této lhůty se nezapočítává doba, ve které Zprostředkovatel vyzval zákazníka nebo
potenciálního zákazníka k doplnění stížnosti či reklamace.

8. Závěrečná ustanovení

V případě, že zákazník nebo potenciální zákazník nesouhlasí s vyřízením reklamace nebo
stížnosti, je oprávněn se obrátit na dozorový orgán Zprostředkovatele, kterým je Česká národní
banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Česká republika nebo též na Finančního arbitra,
případně podat žalobu na Zprostředkovatele u příslušného soudu.
V Praze, dne 1. 3. 2017

Telefon: 721 150 150 / E-mail: info@starpujcka.cz

Kontaktní a obchodní údaje

Telefon: 721 150 150
E-mail: info@starpujcka.cz

Návštěvnost

dnes 1

týdně 70

měsíčně 37

celkem 13739

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

2019 © starpujcka.cz  | Nebankovní půjčky oproti zástavě nemovitosti nebo pozemku

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Proč?